Hoe je huisnummer je lot kan bepalen


In de geschiedenis van de mensheid heeft men zich steeds trachten vast te houden aan bepaalde voorbestemdheid en lotgevoelens. Hoe komt het dat de ene mens meer succes heeft dan de andere? Waarom verloopt de ene levensloop ogenschijnlijk vlotter en makkelijker en lijkt de ander voor het ongeluk geboren.De jarenlange studie van astrologie en analyses van horoscopen hebben reeds vaak uitgewezen dat er meerder factoren bestaan die een mensenleven kunnen beïnvloeden. Eeuwen geleden al schreef men bepaalde karaktertrekken aan de stand van de planeten toe.Maar ook andere factoren kunnen een sterke invloed uitoefenen op onze persoonlijke levens. Zo trekken we zelf bepaalde omstandigheden aan die precies bij ons horen en die noodzakelijk blijken voor onze verdere evolutie. En krijgen we bij onze geboorte een naam, waarvan de klank en vibratie een niet te onderschatten invloed uitoefenen op ons verder bestaan.

Door het huisnummer heeft ieder huis een bepaalde energie, die bepalend is voor de gebeurtenissen in ons leven gedurende de tijd dat we in het betreffende huis wonen. Het huisnummer is dus ook belangrijk voor onze karmische processen. De energie van het huisnummer is duidelijk anders dan de aardstralen. Even zo gaan we op een bepaalde plek wonen, in een welbepaald huis met een welbepaald huisnummer, die eveneens een invloed op ons kunnen uitoefenen.Elk cijfer, ieder getal heeft een specifieke trilling of vibratie. De vroegste wetenschappen, naar ons weten, die zich met de leer van de getallen, oftewel numerologie, bezigheid was Pythagoras, een Griekse geleerde en eerste grote matheratieus die leefde in de 6de eeuw voor Christus.Zowel de gestructureerdheid en orde van de getallen als hun mystieke betekenis boeide hem. Volgens hem vind je het getal terug in elke gedachte en bij iedere daad van de mens. De levensprocessen in de natuur zijn te herleiden tot manifestaties van getallen.Naast de Grieken vindt men ook getallenleer in de Joodse traditie en de oude Chinese leer van de Feng-Shui. Deze eeuwenlange studies in verschillende culturen maken ons één ding duidelijk: getallen bezitten een betekenis.

Het leidt ons dan ook niet te ver af dat het huisnummer van de woning die we betrekken veel onthult over de levensomstandigheden die we aantrekken. Van zodra we een huis gaan bewonen, koppelen we meteen een belangrijk deel van onze levensgeschiedenis aan deze woning. Waarom zou het plaatje dat zich naast de voordeur bevindt dan niet een belangrijke rol kunnen spelen in ons "lot"? Elke Chinees die de wijsheid van de Feng-Shui in zijn leven integreert, houdt hier in ieder geval rekening mee. Het kan dus geen kwaad om deze filosofie wat nader te bekijken.

Huisnummer 66

6 + 6 = 12

1 + 2 = 3

Uitkomst
= 3

De numerologie vertrekt van de getallen 1 tot en met 9. Elk ander getal kan herleid worden tot een van deze basisgetallen.
vb: uw huisnummer is 358. Dus 3+5+8=16. 1+6=7... 7 is hier de uitkomst...

Tip: Vormen de opgetelde cijfers samen een getal groter dan 9, dan telt u deze opnieuw op tot u een getal met één cijfer heeft.


We doorlopen nu even verschillende huisnummers.

Overzicht van de huisnummers
Huisnummer 1

Al staat de 1 vaak voor overwinning en goede punten en/of scoren, koppelt men in de Feng-Shui vaak heel andere eigenschappen aan vast. Een huis met het huisnummer 1 maakt de inwoners vaak individualistisch en in het ergste geval egoïstisch. Elk van de bewoners gaat liever zijn eigen weg, zonder daadwerkelijk rekening te houden met de ander. Ieder is zeer dynamisch en komt sterk op voor zichzelf. De Yang- (mannelijke) energie is er zeer sterk aanwezig. Sterke persoonlijkheden ontmoeten er elkaar en het risico dat ze elkaar gaan beconcurreren en zelfs domineren is zeer groot. De verschillende individuen zijn evenwel zeer creatief, maar door hun sterk doorgedreven assertiviteit is de kans op fel oplaaiende ruzies zeer groot.


Huisnummer 2

De 2 is een gevoelsgetal, ook wel het 'zwaantje' genoemd. Wie kent er niet het uiterst romantische beeld van 2 zwanen die met gebogen hals in de vorm van een hart tegenover elkaar zitten. De tegendelen komen bijeen, mannelijke en vrouwelijke energieën ontmoeten elkaar zeer harmonieus. De bewoners houden rekening met elkaar, waardoor de samenhorigheid toeneemt. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze voor elkaar geboren zijn. Er is toegeeflijkheid en een sterke uitwisseling van emoties. Doordat de tegenpolen er mekaar ontmoeten zal er ongetwijfeld ook wel eens twijfel heersen. Toch is het er prettig en gezellig wonen. Het dagelijks leven verloopt er soepel en afgerond, met de keuken als middelpunt van het huiselijke leven. In een 2-huis bestaat niet zelden de neiging om een barricade op te werpen tegen de buitenwereld, het is ineens veiliger wonen binnen deze huiselijke cocon. Het is hier echter wel belangrijk om zich niet helemaal door de emoties te laten overweldigen.

Huisnummer 3

De 3-eenheid van lichaam, ziel en geest neemt hier een belangrijke plaats in het leven van de bewoners. Een warme, beschermende vibratie gaat van dit huis uit. Contacten verlopen er vlot en eventuele tegengestelde karakters vinden er toch harmonie. Een positieve ingesteldheid in denken en handelen staat hier bovenaan. De bewoners zijn zeer succesvol en hebben een druk sociaal leven. Het huisnummer 3 staat open voor anderen, en vinden dan ook met de regelmatigheid van de klok gezellige bijeenkomsten plaats, waar zowel wereldse als spirituele onderwerpen aan bod kunnen komen. Ook seksueel komt men in zo'n huis goed aan zijn trekken, maar vooral op geestelijk vlak zullen de bewoners elkaar goed vinden. De bewoners staan naar de buitenwereld vooral bekend om hun behulpzaamheid en zijn maatschappelijk zeer betrokken. Het risico is echter groot dat men er te veel hooi op zijn vork neemt. Er wordt kwistig omgesprongen met energie en geld en soms zien ze de dingen mooier dan ze zijn.


Huisnummer 4

Het cijfer 4 wordt in de numerologie vaak de negatieve zon genoemd. Toch verschaft de 4 aan de bewoners in grote mate zekerheid en stabiliteit. Hier zoekt men bescherming. De nuchtere, aardse ingesteldheid is er zeer belangrijk. Het leven wordt er ernstig genomen en vaak is men er zuinig, op het krenterige af. In een 4-huis wonen meestal mensen die een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben en een zeer gepland leven leiden. Zij houden vooral rekening met de normen en de waarden van d maatschappij. Langzaam maar zeker bouwt een ieder aan zijn toekomst. Onverwachte sprongen vinden hier niet plaats. Er bestaat echter een grote kans dat de bewoners zeer koel en beredeneerd worden. Emotioneel komt men er niet echt aan zijn trekken en het seksuele leven kent er weinig pieken. Op de lange duur valt er nog weinig te lachen en menig één wordt er na verloop van tijd depressief. Het is alsof het leven veel moeizamer verloopt en zelfs met het inkomen is het vrij sober gesteld. Dit alles kan leiden tot nijdige en jaloerse karakters.

Huisnummer 5

Druk, druk, druk... Dat is de beste manier om het leven in een woonst met huisnummer 5 te beschrijven. Voor de rest moet men er zeker niet komen. Iedereen is er altijd druk in de weer en de communicatie staat er op de eerste plaats. De telefoon staat er nooit stil en iedereen heeft er een overvolle agenda. Het huis is uitermate geschikt om je sociaal leven te stimuleren. Hier neem je contacten en word je gecontacteerd, je lijkt er wel een magneet voor andere mensen. De bewoners zijn steeds graag geziene gasten, die altijd voor een babbel of een spelletje te vinden zijn. Als je voor zo'n woning kiest, zul je je gegarandeerd nooit vervelen. De keerzijde is dat je er vaak slaapproblemen ondervindt en het geld stroomt er via ramen en deuren buiten. Ook werkt het bewoners van zo'n huis het bekritiseren in de hand. Op alles hebben de bewoners op- en aanmerkingen.
Huisnummer 6


Hier is de sfeer prettig, aangenaam en vredig. Een uitermate geschikte woning en er in gezinsverband te leven. Er is toegeeflijkheid en genegenheid waarin men streeft naar het mooie, het goede, het volmaakte. De inrichting is er doorgaans zeer smaakvol en hier en daar worden artistieke accenten gelegd. Het gevaar bestaat er evenwel in dat men te toegeeflijk wordt. Er is een grote kans dat men soms op zijn lauweren gaat rusten en zich te buiten laat gaan in luxe en het goede leven waarin spijs en drank rijkelijk vloeien. Hier zoekt een ieder de rust en het gemak, in totale afzondering van de buitenwereld. Ook werkt het bewoners van zo'n huis het bekritiseren in de hand. Op alles hebben de bewoners op- en aanmerkingen.

Huisnummer 7


Dit is een zeer bijzonder getal, het staat zowel voor "Dwazen"als voor wijzen. Dit huisnummer is uitermate geschikt voor eenzaten. Ze voelen zich vaak niet begrepen en houden er een heel eigen mening op na. Ze hebben een andere, alternatieve kijk op de werkelijkheid en worden vaak afgeschilderd als excentriek of bizar. Hier kan men zich goed verdiepen in spirituele zaken. Het is er moeilijk om in gezinsverband te leven, uitgesproken meningsverschillen kunnen er een plotse breuk veroorzaken. Maar als het hem toch lukt, leven ze op een manier die van het modale afwijkt. Ze leven zowat naast de samenleving. Ze zijn zowel zonderling als briljant. Het risico bestaat dat deze mensen op termijn introvert of zelfs egocentrisch worden, die zich vooral met wereldvreemde zaken inlaten.

Huisnummer 8


Als je in een huis met nummer 8 woont, ben je volgens de Feng-Shui uiterst bevoorrecht. Hier vergaren de bewoners overvloed en rijkdom. Financieel vergaat het hen zeer goed en ook maatschappelijk zijn ze geslaagd. De doelen die je je altijd hebt gesteld worden er verwezenlijkt en de sfeer die er heerst, stimuleert je verantwoordelijkheidsgevoel. Ook je leidinggevende capaciteiten komen er sterk naar voor. Je voelt er sterk de drang om vooruit te komen in 't leven. Bovendien neem je er je relatie zeer serieus, want ook op emotioneel vlak streef je zekerheid en veiligheid na. Op die manier verwerf je de ruggensteun die nodig is om maatschappelijk te slagen. Een nadeel kan erin bestaan dat je je toch geïsoleerd gaat voelen. De bewoners van een 8. Huis ontdoen de werkelijkheid aan alle franjes en trachten zo tot de essentie van het leven door te dringen.

Huisnummer 9

Hier pluk je de vruchten van je harde werk. Resultaten worden bereikt na elke grote inspanning. De energie die verbonden is aan de 9 zal je aansporen om actief en dynamisch te werk te gaan. Mits volharding zal je op latere leeftijd genieten van wat je hebt opgebouwd. Huer grijp je de gelegenheid om je perfectionisme en verantwoordelijkheidszin uit te werken. Omdat je alles zo ernstig aanpakt, kun je wel eens in aanvaring komen met anderen. Je stoort je vooral aan hun nonchalance en onnauwkeurige manier van werken. Dit huis stelt je in staat om de dingen af te werken die je net met zoveel enthousiasme begonnen was. Daar je zo sterk gelooft in wat je doet, ben je bereid om voor je gelijk te strijden. In dit huis kom je vooral op voor jezelf. De bewoners hebben nogal eens wat kritiek op elkaar en kunnen zeer bazig optreden. Conflicten en verzoeningen wisselen mekaar dan ook af.Top van document

Copyright AstroWeb © Alle rechten voorbehouden