Home => Numerologie => Numerologie Algemeen => Tweedracht maakt Macht: Het Getal 11 in de Geschiedenis

Tweedracht maakt Macht: Het Getal 11 in de Geschiedenis


Ofschoon veel mensen zich pas bewust werden van het getal 11 sinds de aanslagen van 11 september in New York en van 11 maart in Madrid, speelt dit getal al vanaf het begin van onze moderne geschiedenis een bepalende rol. Bovendien speelt Nederland een zeer dominante rol als het gaat om het getal 11.

Maar eerst iets over de (numerologische) betekenis van dit getal. In beginsel is 11 een 2-trilling (1+1), en 2 staat voor het vrouwelijke beginsel, zacht, meegaand en ontvankelijk. In positieve zin is 2 de vredestichter, de diplomaat die tracht twee partijen bij elkaar te brengen. In negatieve zin echter, kan de 2 misleiden, manipuleren en bedriegen. En iemand die in staat is om te manipuleren heeft de macht in handen!

De nieuwe wereld

Terug in de tijd vinden we het eerste spoor van het getal 11 in 1492, toen Christopher Columbus contact maakte met de nieuwe wereld. 1492 was het 92e jaar van die eeuw en 92 is een 11-trilling (9+2). Maar ook de naam Christopher Columbus heeft een 92/11-trilling:

C H R I S T O P H E R C O L U M B U S
3+8+9+9+1+2+6+7+8+5+9+3+6+3+3+4+2+3+1=92/11

Toeval? Beslist niet! Diegenen die twijfelen raad ik aan om nog even verder te lezen. Dit contact met de nieuwe wereld zette de toon voor het verdere verloop van onze geschiedenis. Het waren de Spanjaarden, Portugezen, Fransen, Engelsen en Hollanders die met hun veroveringsdrang en handelslust de wereld vanaf dat moment hebben vormgegeven. De namen van deze landen – in hun eigen taal – hebben zonder uitzondering een 11- of 2-trilling:

E S P A Ñ A
5+1+7+1+5+1=20/2

P O R T U G A L
7+6+9+2+3+7+1+3=38/11

F R A N C E
6+9+1+5+3+5=29/11

U N I T E D K I N G D O M
3+5+9+2+5+4+2+9+5+7+4+6+4=65/11

K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N
2+6+5+9+5+2+9+9+1+2+4+5+9+5+5+4+5+9+3+1+5+4+5+5=119/11

Deze landen hebben, op z’n zachtst gezegd, grote invloed gehad en waren aan elkaar gewaagd. En zonder uitzondering hebben zij de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die zij kolonialiseerden onderdrukt , gemanipuleerd en uitgebuit overeenkomstig de macht die het getal 11 met zich meebrengt.

Sleutelfiguren

In verband met macht is het ook interessant om naar enkele machthebbers te kijken die net zo’n doorslaggevende invloed hadden in het wereldgebeuren als de hierboven genoemde landen. Ik noem de eerste die mij in dit verband te binnen schieten: Napoleon en Hitler:

N A P O L E O N
5+1+7+6+3+5+6+5=38/11

B O N A P A R T E
2+6+5+1+7+1+9+2+5=38/11

A D O L F H I T L E R
1+4+6+3+6+8+9+2+3+5+9=56/11

Nu trek ik hieruit niet de conclusie zoals veel mensen, die deze namen automatisch associëren met slecht en de bron van al het kwaad in de wereld. Dat is grote onzin. Net zoals het getal 11 twee kanten aanduidt, namen deze personen zowel voordelige als nadelige beslissingen. De grote les voor de hele mensheid in deze tijd is dat goed en kwaad slechts twee relatieve uitersten zijn; zij zijn allebei uitdrukkingen van het Ene dat al het leven bestiert. Het vaak genoemde argument dat je zonder duisternis niet weet wat licht is, is wel de grootste waarheid die op onze wereld van toepassing is. Daarom is het ook zo belangrijk om niet te oordelen.

In de huidige tijd spelen de namen Saddam Hussein en Osama bin Laden min of meer de hoofdrol; zij waren de meest recente sleutelfiguren in de strijd om de wereldheerschappij. En ook hun namen hebben een 11-trilling:

S A D D A M H U S S E I N
1+1+4+4+1+4+8+3+1+1+5+9+5=47/11

O S A M A B I N L A D E N
6+1+1+4+1+2+9+5+3+1+4+5+5=47/11

In tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven, waren deze personen geen vrienden van elkaar. Saddam Hussein was een dictator met grote macht getuige zijn 11-trilling. Er moest een gelijke macht tegenovergesteld worden in de vorm van Osama bin Laden om een tegenwicht te vormen en Saddam van de troon te stoten. Maar beide personen waren slechts een speelbal van de krachten die achter de schermen met elkaar het gevecht leveren om de macht in de wereld.

De 11-trilling als machtsmiddel

Dat de duistere krachten in de wereld proberen macht naar zich toe te trekken door middel van de 11-trilling is niet nieuw; in de jaren dertig, aan de vooravond van de tweede wereldoorlog, werden door de Duitsers bewust de namen SS en Gestapo gekozen en door de Japanners de legereenheid 731:

SS
11

G E S T A P O
7+5+1+2+1+7+6=29/11

7+3+1=11

Deze eenheden waren in het leven geroepen om mensen te onderdrukken en te manipuleren en niet om de veiligheid te waarborgen. In de huidige tijd zien we een zelfde toenemende onderdrukking onder het mom van veiligheid.

New York: het machtscentrum van de wereld

Sinds het einde van de eerste wereldoorlog is New York het (financiële) machtscentrum van de wereld. Interessant is dat de eerste grote beurskrach plaatsvond in New York in 1929, het 29e jaar van de 20e eeuw. New York is de 11e staat van de VS en Manhattan het hart:

M A N H A T T A N
4+1+5+8+1+2+2+1+5=29/11

Over de aanslagen op het WTC is al veel gezegd in verband met het getal 11, dus ga ik dat hier niet opnieuw doen. Dat zelfs deze torens – die zelf het getal 11 symboliseerden – zijn neergehaald laat zien hoe ver de strijd gaat tussen goed en kwaad in deze wereld. Gezegend is hij die het evenwicht in al dit tumult kan bewaren. Ook al had de regering Bush een aanleiding nodig om Irak aan te vallen, dat juist het WTC-complex het moest ontgelden is beslist geen toeval.

Verkiezingsfraude

Een ander interessant fenomeen is de tijdlijn met gebeurtenissen die in verband staan met Irak: op 2-8-1990 viel Irak Kuweit binnen. De datum bij elkaar opgeteld is 29/11 (2+8+19; het jaartal wordt altijd eerst opgeteld, dus 1990 wordt 1+9+9+0=19). Op 17-1-1991 begon de VS-Alliantie de Irakese troepen uit Kuweit te verdrijven; 17+1+20=38/11. Op 21-3-2003 trokken VS-troepen Irak binnen: 21+3+5=29/11.

En hoe zit het met de regering Bush? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat Bush door manipulatie van stemmen aan de macht is gekomen. Bij de eerste verkiezingen in 2000 was Florida het hete hangijzer:

F L O R I D A
6+3+6+9+9+4+1=38/11

In 2004 waren het de staten Nevada en Ohio die de doorslag moesten geven:

N E V A D A
5+5+4+1+4+1=20/2

O H I O
6+8+9+6=29/11

Het lijkt er dus op dat overal waar wordt gestreden om de macht waarbij het getal 11 een rol speelt, er achter de schermen wordt gemanipuleerd en bewust tweedracht en verwarring wordt gezaaid om de waarheid te verbergen.

De orkaan Katrina

Recentelijk waren wij getuige van de orkaan Katrina. Sommigen vinden het te ver gaan om te zeggen dat een natuurlijk fenomeen het resultaat is van manipulatie. Om eerlijk te zijn weet ik niet hoever men is met het controleren en beheersen van het klimaat op Aarde, maar ik weet wel dat er in ieder geval sinds de jaren tachtig en misschien nog wel eerder laboratoria bestaan, onder andere in Alaska, die specifiek onderzoek doen naar het manipuleren van het klimaat. In die zin is het interessant om te zien dat zowel de naam als de dag waarop de orkaan de grootste bedreiging vormde (29 augustus) een 11-trilling hebben:

K A T R I N A
2+1+2+9+9+5+1=29/11

Ik weet dat toeval niet bestaat en door deze getallen ben ik geneigd om te denken dat er manipulatie in het spel is omdat dat altijd met dit soort zaken waarbij het getal 11 zo duidelijk betrokken is het geval is. Hoe het ook zij, de impact van Katrina zal, gezien de verbinding met het getal 11 of de 11-energie, enorm zijn, misschien wel groter dan de aanslagen van 11 september.

Typisch Nederlands

Zoals ik aan het begin van dit artikel zei, speelt Nederland een grote rol als het gaat om tweedracht en manipulatie. Gezien de vele bureaucratische regeltjes en de vele belastingen die dit land kent, kunnen we ons daar wel wat bij voorstellen. Maar hoe uit zich dat in getallen? Tweedracht uit zich het beste in een winkel waar de koper en de verkoper worden gescheiden door de toonbank. De koper geeft zijn macht weg aan de verkoper als er onredelijke winst wordt gemaakt. Laten we in dit verband eens naar een paar woorden kijken:

W I N K E L
5+9+5+2+5+3=29/11

T O O N B A N K
2+6+6+5+2+1+5+2=29/11

K O P E R
2+6+7+5+9=29/11

V E R K O P E R
4+5+9+2+6+7+5+9=47/11

R E K L A M E
9+5+2+3+1+4+5=29/11

R E K E N I N G
9+5+2+5+5+9+5+7=47/11

Sommige mensen komen met het argument dat dit alleen in de Nederlandse taal zo is en dat klopt. Maar de trilling van een woord in een bepaalde taal zegt iets over de betekenis die dat volk eraan geeft. De laatste jaren klagen veel mensen erover dat het financiële klimaat in Nederland zich verhardt. Veel boeren zijn in de jaren ’90 geëmigreerd omdat zij geen brood meer zagen in hun bestaan in Nederland. En op dit moment is de benzineprijs in Nederland de duurste ter wereld, voornamelijk door de absurd hoge accijns.

Tot slot

Het hele politieke en financiële systeem in de wereld is erop gericht om tweedracht in stand te houden met enerzijds de rijke elite en anderzijds de arme burger; zo is tijdens het kabinet Balkenende het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter geworden. Het kapitalistische systeem dat door de elite onophoudelijk met vrije democratie wordt geassocieerd, heeft in werkelijkheid niets met vrijheid te maken. Hoe meer zij in staat zijn om de burger te manipuleren – laten denken dat zijn mogelijkheid tot vrije meningsuiting aangeeft dat hij vrij is en dat hij door middel van verkiezingen bepaalt wie het land regeert – hoe meer macht zij over hem kunnen uitoefenen. Er worden elke keer weer veel beloftes gedaan, maar de praktijk wijst elke keer anders uit.

Maar de mens kan niet tot in lengte van dagen worden onderdrukt en gemanipuleerd; hij komt een keer in opstand. En dat ontwaken vindt nu plaats. Ondanks de mooie verkooppraatjes van politici stemden de Nederlanders, vooraf gegaan door de Fransen, tegen de Europese grondwet. Zij weten gewoon dat wat de politici zeggen niet waar is en voelen intuïtief aan dat een gecentraliseerde macht in Europa de burgers geen goed zal doen. De macht ligt bij elke individuele burger zelf. Dat is de grote les die wij uit onze geschiedenis kunnen leren. Dictators kunnen alleen bestaan in een wereld waar het volk bereid is om zijn macht af te staan. In die zin weerspiegelt het getal 11 onze eigen houding: wij tegenover zij. Het is een beeld dat wij zelf in de wereld hebben geroepen. In werkelijkheid is er niet een wij en zij of een goed en kwaad of een positief en negatief. Er is slechts het leven dat zich in deze wereld uit in twee gezichten, maar beide gezichten zijn illusie. Hoe meer we dat gaan beseffen, hoe makkelijker we ons van dit drama kunnen losmaken en niet meer toestaan dat er met ons wordt gemanipuleerd alsof we machteloze schepselen zouden zijn.

De macht ligt in onszelf en heeft daar altijd gelegen, alleen hebben we daar een tijdje niet meer aan gedacht omdat we de waarheid omtrent onszelf waren vergeten. Door eeuwen lang de slachtofferrol te spelen hebben we het niet-Zijn tot aan de uiterste grenzen doorleefd. Nu is de tijd om ons geboorterecht op te eisen, het universele recht dat bepaalt dat wij vrije wezens zijn met een vrije wil en volledige zelfbeschikking en dat niemand het recht heeft om ons dat af te nemen.

Door Frank Hoogerbeets


Frank Ditrianum is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het, middels getalsanalyse, onderzoeken van energieën die zich overal om ons heen manifesteren. De naam ‘Ditrianum’ is afgeleid van ‘Divine Triangle Numerology’ en werd opgereicht door Frank Hoogerbeets. Hij is sinds 1989 actief bezig op het gebied van getallenleer. In de jaren negentig heeft hij meerdere studiereizen gemaakt naar Engeland, met name naar Glastonbury, Avebury en Stonehenge.

Bekijk ook

Kleuren en getallen

Kleuren en getallen

Wat hebben de getallen 3, 6 en 9 te maken met de kleuren zwart, rood en wit? Op het eerste gezicht niets, totdat je in de gaten krijgt dat deze getallen en kleuren bij alle oude volkeren over de gehele wereld bekend waren en gebruikt werden. Maar waarom en vooral waarvoor?